Doelstelling NBFS

De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden is opgericht op 7 december 1935 met de intentie om ten eeuwigen dage te blijven bestaan.

De identiteit
De Federatie is een verbond van samenwerkende zelfstandige kringen van schuttersgilden, die haar belangrijkste bindend element vindt in de broederschap tussen de gildebroeders, welke broederschap van oudsher is gebaseerd op de Heilige Schrift in verbondenheid met de Rooms Katholieke Kerk en op welke broederschap elke gildebroeder persoonlijk aanspreekbaar dient te zijn.

Het doel
De schuttersgilden in stand te houden en in aanzien te doen toenemen;

De geest en de tradities van de Brabantse schuttersgilden in hun volle omvang te bestendigen en het gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen en daardoor – in overeenstemming met de bedoelingen der oprichters en stichters van de schuttersgilden – in het belang van de schuttersgilden werkzaam te zijn onder handhaving en met behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad.

De middelen

De Federatie tracht het doel langs wettige weg te bereiken door:

  • het begeleiden van de bij de Federatie aangesloten kringen;
  • het bevorderen van de onderlinge band tussen de kringen en de leden van de kringen;
  • het leggen van contacten en het samenwerken met de geestelijke en wereldlijke overheid;
  • het houden van gildefeesten zoals landjuwelen en federatiedagen, het organiseren en stimuleren van gildedemonstraties en onderlinge wedstrijden, het organiseren van studiebijeenkomsten, vergaderingen en tentoonstellingen;
  • het in studie nemen van alles wat op het gildewezen betrekking heeft;
  • het doen uitgeven van geschriften, het gildewezen betreffende;
  • het aanleggen en bijhouden of doen bijhouden van een documentair gildearchief;
    alle andere wettige en geoorloofde middelen.