Toespraak voorzitter Ted Hegeman Federatiedag 14 oktober 2023

Gildebroeders, gildezusters en genodigden.

Op 4 dagen na een jaar geleden, 18 oktober 2022, zijn we gestart met de federatie nieuwe stijl met het aantreden van een nieuw federatiebestuur.

Veel is er sinds die tijd gebeurd, niet alleen voor ons als bestuur maar we hebben er met z’n allen weer een mooi gildejaar van gemaakt. Prachtige kringdagen, diverse wedstrijden en toernooien (al dan niet federatief), teerdagen, en in veel gevallen het schieten van een nieuwe koning. Het weer is ons in de meeste gevallen goed gezind geweest al was het soms erg warm.

Ook zijn ons dit jaar helaas weer gildebroeders en zusters ontvallen en wij leven mee met de nabestaanden zowel in de familie als in het gilde.

Ted Hegeman

Waarom ‘op locatie’

Het feit dat we nu hier in Oirschot zijn en niet in Den Bosch heeft verschillende redenen. Ook wij vinden de kathedraal en het provinciehuis prachtige locaties om een Federatiedag te organiseren echter, de laatste jaren is er op diverse vlakken kritiek geuit en ook zijn, over de jaren heen de kosten stap over stap toegenomen. Een wat ongelukkig opgezette enquête eerder dit jaar over hoe de Federatiedag er uit moet zien en waar die gehouden zou moeten worden, heeft niet geholpen om duidelijkheid te krijgen en heeft, in tegendeel, voor verwarring en zelfs onvrede gezorgd.

Alles afgewogen hebbende, zijn wij van mening dat de federatie zichtbaarder moet zijn in alle hoeken van de provincie, vandaar ook dat we dit jaar gekozen hebben voor het thema:” Federatie op Locatie” en het idee is om de komende jaren de diverse kringen aan te doen met onze Federatiedag. We zijn bijzonder blij dat zowel de Bisschop alsook de Commissaris van de Koning ons vandaag gevolgd hebben vanuit Den Bosch hier naar Oirschot en we hopen uiteraard dat ze met ons mee willen blijven gaan als we komende jaren andere locaties aan gaan doen.

Nieuwe structuur

Terug naar het bestuur. Tot eind september 2022 wisten wij, als nieuwe bestuursleden, nauwelijks of niet van elkaars bestaan. Wij zijn op voordracht van de kringen en de club van 4 geselecteerd op individuele kennis en kunde, daarbij ook nog rekening houdend met zo veel mogelijk spreiding over de diverse kringen. Vanaf 18 oktober zijn we met veel enthousiasme aan de gang gegaan en hebben op 8 november 2022 onze eerste vergadering gehouden.

Daarin hebben we afgesproken hoe we de nieuwe structuur volgens de gedachten en richtlijnen zoals die met álle Kringbesturen, Commissies, Gilden en andere geïnteresseerden zijn besproken en vastgelegd in de periode van de ‘Club van 4’,  handen en voeten kunnen gaan geven.

Wennen aan nieuwe koers

Niet alleen binnen het Federatiebestuur, maar ook bij Kringbesturen en Federatieve Commissies, is het wennen aan deze nieuwe koers en dat is heel begrijpelijk. Er is in de voorbereidingen naar de nieuwe structuur steeds geprobeerd het traject van-, en de communicatie rond de gewenste wijzigingen zorgvuldig te doorlopen. Desondanks zijn er bij sommige kring- en gilde bestuurs- en commissieleden nog vragen en vraagtekens bij de aanpak waar we eerder toch écht sámen voor gekozen hebben. Dit  verdient de nodige aandacht. Wij zijn als federatiebestuursleden graag bereid om een toelichting te geven op die aanpak, wanneer dat nodig is en we zullen daar niet alleen reactief maar ook actief op sturen.

Graag ideeën ‘uit het veld’

Wanneer we, als schuttersgilden van Noord-Brabant, écht willen dat er iets verandert, zullen we daar sámen de schouders onder moeten zetten. Het is géén “top-down” verhaal, maar het is een proces dat óók-, en voorál, “bottom-up” gevoed moet worden. Juist de vragen en ideeën vanuit het veld vallen tot op heden niet mee. Diverse portefeuillehouders krijgen op hun vragen/verzoeken soms bijna geen reacties. We merken dat er vaak nog een afwachtende houding aangenomen wordt of dat er zelfs mensen afhaken omdat ze vinden/voelen dat ze niet voldoende betrokken meer worden bij het een en ander. Dit is erg jammer en we moedigen jullie dan ook aan om met ons in dialoog te blijven. Wij blijven in ieder geval enthousiast over de door ons allen ingeslagen weg.

Ook voor ons is de situatie nieuw, wij zijn niet onfeilbaar en zullen gaande het proces zeker de nodige fouten maken maar in plaats daar van weg te lopen rekenen we op jullie medewerking om het in de toekomst beter te kunnen doen. Veranderen gaat niet vanzelf. Soms doen dingen, onbedoeld, pijn ook op het persoonlijke vlak. Sta dan op en spreek ons aan. Het laatste wat we willen is dat mensen zich gepasseerd voelen of zich niet serieus genomen voelen.

Ik roep jullie op om meer met ons te communiceren. We verwachten twee richtingsverkeer. Niet alleen om kritiek te leveren maar er mag en moet ook gesproken worden over de leuke zaken die we samen beleven.

Neem deel aan activiteiten en laat je zien

Ook verwachten we meer spontane deelname aan diverse federatieve activiteiten, met name ook voor de wedstrijden en toernooien. We zien het animo en aanwezigheid terug lopen. Soms moeten we echt trekken aan mensen om wat gedaan te krijgen. Beste  gildezusters en -broeders samen er voor gaan is wel een essentieel onderdeel bij de missie naar een gezonde toekomst van onze gilden!

Ik wil eindigen met een oproep: “Laat u zien in uw eigen dorp of stad!” Zorg dat u betrokken bent bij sociale, culturele en kerkelijke aangelegenheden. Als we nieuwe leden willen werven zullen we er iets voor moeten doen. We moeten laten zien dat we springlevend zijn en een leuke, gezellige vereniging zijn om bij te horen. U zult mogelijk de dingen binnen uw gilde net wat anders aan moeten pakken dan wat u tot nu toe gewend was. Luister naar de jeugd en geef ze verantwoordelijkheid, ook in het bestuur. Doe dit echter zonder de zittende leden weg te jagen. Mogelijk kunnen wij u bij zulke veranderingen helpen. Laat u horen!

Veel gilden zijn bang dat, door te veranderen tradities verloren gaan maar bedenk dan wel:  “De tradities van morgen worden vandaag geboren!”

Dank voor uw aandacht.