Privacy policy van de Noordbrabantse Federatie van Schutterscgilden

De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch (hierna te noemen: de NBFS) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40217078. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de NBFS verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De NBFS verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. akkoord aan uw gilde hebt gegeven om uw gegevens aan ons te verstrekken;
 2. zich inschrijft / aanmeldt als ontvanger van de nieuwsbrief;
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).
 4. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebbengehad.

1.2 De NBFS verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. BSN-nummer (in het geval van een bestuursfunctie);
 9. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals commissie- en vrijwilligersfunctie(s) binnen de NBFS;
 10. browsercookies.

1.3 De NBFS kan deze gegevens gebruiken om:

 • de organisatie van de NBFS;
 • uitvoeren/aansturen van activiteiten;
 • het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in het gildewezen);
 • handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de NBFS via telefoonnummer 040 – 284 22 12 of per e-mail: secretariaat@schuttersgilden.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de NBFS persoonsgegevens verwerkt; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die de NBFS met betrekking tot u verwerkt; (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de NBFS.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 1. 3.1  De NBFS zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemdedoeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 2. 3.2  De NBFS treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 De NBFS kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • Eén of meerdere van de zes Gildekringen die aangesloten zijn bij de NBFS;
 • Koepel Nederlandse Traditionele Schutters;
 • Stichting De Gildetrom;
 • Verwerkers van de NBFS (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de vigerende wet- en regelgeving.

4.2 De NBFS verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de NBFS daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Nuenen, 21 mei 2018